Skip to main content

De kijk van de wijk op de visie van de commissie het Volkspark

Vorig jaar heeft de Volksparkcommissie haar visie op de toekomst van het park gepubliceerd. Bij de totstandkoming van de visie zijn belanghebbenden en belangstellenden een keer geraadpleegd tijdens een bijeenkomst in februari 2020. De uiteindelijke visie is in de nazomer van 2021 aan het publiek voorgelegd. Via de pers en via een bijenkomst in september in Loetje. Daar hebben bewoners hun reactie gegeven op de plannen. In positieve zin en uiteraard zijn er ook kritische noten gekraakt.

Een paar bewoners meenden na afloop van die bijenkomst dat er wat explicieter onderzoek gedaan zou moeten worden naar wat bewoners en meer in algemene zin, bezoekers van het park graag zouden zien wat er verandert én wat er beslist niet moet gebeuren. De vragen hebben zich beperkt tot praktisch kwesties en niet zozeer een mening over de visie als geheel.

De initiatiefnemers zijn vervolgens aan de slag gegaan en hebben een enquête gemaakt en die bij ruim 600 bewoners rondom het park bezorgd. Gelijktijdig werd de enquête bij de ingangen van het park opgehangen, waardoor ook anderen hun mening konden geven.

In totaal hebben ruim 100 mensen gereageerd. Op een totaal van 600 is dat een redelijke respons.

Een paar opvallende uitkomsten:
– 61 % is van mening dat er toch een permanente sanitaire voorziening moet komen
– 73 % is van mening dat er toch een permanente honden uitlatplek moet komen
– 58 % is van mening dat het park ‘s nachts gesloten zou moeten worden
– 72 % is van mening dat er ruimte is voor meer festivals/festiviteiten
– 75% vindt dat de volière moet blijven
– 79% is van mening dat het niet wenselijk is als het park opengesteld wordt voor fietsers (laat staan brommers en scooters)
– 26 5 geeft aan dat men zelf een actieve bijdrage aan onderhoud park wil leveren

In de enquête is ook gevraagd of men zelf nog ideeën en/of wensen heeft. In de bijlage vindt men een keur aan ideeën en suggesties.

Conclusie.

De conclusie van de initiatiefnemers is dat er bij de ondervraagden hele uitgesproken ideeën en wensen bestaan over een aantal praktische kwesties betreffende de inrichting en handhaving van het park. Ook zaken die in de visie niet aan de orde komen.

Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst door de Volksparkcommissie georganiseerd voor om- en aanwonenden en andere stakeholders wordt uiteraard ook gevraagd naar reacties op de het beleid en de visie van de commissie.

Veel verder dan “meenemen ”komt het naar ons idee niet.

Vandaar dat we het initiatief voor deze enquête hebben genomen en we pleiten er bij de commissie én de gemeente dan ook voor om bewoners nadrukkelijker mee te nemen in de besluitvorming c.q. praktische uitwerking van de visie.

Een visie die we overigens globaal kunnen onderschrijven.

Download hier de uitkomsten van de enquête(Excel): 220416 Enquête Volkspark (Analyse)


  • Delen met je vrienden: