Skip to main content

Verslag openbare wijkraadvergadering – 13 juni 2024

Rond de klok van 19.30 uur hebben zich zo’n 45 mensen verzameld in de zaal van Robson voor de openbare wijkraadvergadering. Zoals gebruikelijk opent Lex Pauka, de voorzitter van de wijkraad, de vergadering. De voorziene agendapunten over het Volkspark en de bijdrage door buurtbewoner Gabriël over de historie van Robson worden uitgesteld tot de vergadering van september.

Jesper Wielenga, projectleider van de Centrumbeek, licht de stand van zaken toe. Er is geen ruimte voor een voetpad langs het fietspad. De waterberging in het Volkspark is nog niet definitief. Er komen uiteindelijk meer bomen dan er nu staan. Wijkraad kan eventueel mee betalen aan extra walnootbomen. In de Groene Bogen komen bruggetjes over de beek. Jesper neemt de suggesties van de wijkbewoners weer mee. Het bestek is klaar en binnenkort komt de aanbesteding. Aanpassingen aan de Trafo huisjes zijn weer toegestaan. Jesper zal een aanvraag doen. Er komt te zijner tijd een speciale nieuwsbrief over de beek
en die zal ook op de site van de wijk verschijnen.

Bertus Siemerink van Incluzio stelt zich voor. Incluzio heeft de aanbesteding voor het welzijnswerk in de wijk gewonnen. Het doel is om bewonersinitiatieven te ondersteunen. De suggestie wordt gedaan om Incluzio ook te betrekken bij het wijkspreekuur , elke 2 de woensdag van de maand. Bertus zegt toe daar de volgende keer bij te zijn om te zien wat hun rol kan zijn.

Anne Lamers, lid van de wijkraad en van de werkgroep verkeer, praat de vergadering bij over knelpunten verkeer én mogelijke oplossingen. De Mupi aan de Volksparksingel verdwijnt en vóór of vlak na de bouwvak komt er nieuw asfalt op de singel richting de Parkweg. De belijning gaat deels verdwijnen. Het lijkt wat rustiger inmiddels: minder remsporen. Mogelijk komt er één rijstrook. De kruising met de 2 de Emmastraat is zorgelijk. Over het parkeren bij Saxion is nog geen nieuws. Er heeft een pilot plaatsgevonden in de Prinsenstraat met tijdelijk eenrichtingsverkeer. Eind september worden de resultaten van de evaluatie verwacht en zullen op de volgende openbare wijkraadvergadering (september) worden gedeeld. Verzoek aan wijkbewoners om alle knelpunten in het verkeer te melden bij secretariaat HLVK.

Mikos Teube, voorzitter bestuur Stichting Vierkwart doet dringend beroep op wijkbewoners die zitting willen nemen in het bestuur. De stichting beheert het gebouw ( de ateliers en de grote ruimte) Er zijn nu nog twee bestuurders en men kan versterking gebruiken. Een financieel deskundige zou helemaal welkom zijn, maar personen met een warm hart voor de kunst ook! Men vergadert 4x per jaar en tussendoor doet men wat kleine klussen.

Remko Kootstra, COA manager praat ons bij over de laatste ontwikkelingen over het AZC aan de Parkweg. Helaas duurt de verbouwing langer dan voorzien. De verwachting is dat het centrum medio november 2024 klaar is. Vanaf 24 juli tot november zullen de asielzoekers elders ondergebracht moeten worden, omdat het contract op het vliegveld dan afloopt en niet verlengd zal worden. Omdat de spreidingswet wellicht weer zal worden “bevroren” noemt Kootstra de huisvesting na 24 juli een Houdini-act. Het hoofdgebouw is vóór de bouwvak klaar. De bodem is gesaneerd (afgedekt), de Omgevingsdienst Twente is akkoord en nu kan de vergunning van de gemeente verleend worden. Vanaf begin juli zullen de eerste woonunits geplaatst worden. De biodiversiteit op het terrein vormt nog een uitdaging.

Marco Rosema, lid van de wijkraad en tevens initiatiefnemer van de kinderwijkraad samen met Elles de Wit kondigt een wijkschouw aan samen met de kinderen en hopelijk ook de wethouder. De laatste bijenkomst was een succes ( zie ook wijkkrant ).

Dédé Schützmacher licht kort de stand van zaken toe over de vestiging van de voedselbank, de de meubelbank en de kledingmarkt aan de Haaksbergerstraat. In de loop van oktober is alles gereed.

Marieke van der Heijden en Pieter van der Woude van Enschede Energie praten de vergadering tenslotte bij over de Thuisbatterij. De zonnepanelenactie in 2015 was een groot succes. Het salderen gaat eraf en een buurtbatterij in onze wijk kan door de fiscale regels niet in Nederland. En nu is Enschede Energie begonnen met thuisbatterijen. De kosten van een thuisbatterij bij gezamenlijke inkoop zijn 3670 euro. Je moet wel lid zijn van de coöperatie Enschede Energie, maar die kosten zijn erg laag (10 euro per jaar).

Rondvraag

  • Het Robson is deze zomer elk weekend open en laat dan het werk zien van alle kunstenaars die in Robson een atelier hebben.
  • Jaap van Tilburg van de Evangelische Gemeente licht kort toe wat zijn gemeente doet voor en met jongeren. De vrijwilligers sporten elke zondagmiddag én er is het project JOB Hulpmaatje, waarin ze mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen. Wie geïnteresseerd is kan meer informatie vinden op hun website.
  • Mark van Loon en Jet Broekstra kondigen een wijkfestival aan in Pathmos op 13 en 14 juli. Zij willen met name de verhalen van de bewoners “ophalen” op een artistieke wijze. Gaat dat zien. Wellicht kan het concept ook in onze wijk in de toekomst plaatsvinden.

      • Delen met je vrienden: