Skip to main content

Verslag openbare wijkraadvergadering – 17 maart 2022


Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats: Robson, Blekerstraat 165
Aanwezig: ruim 50 wijkbewoners.

 1. Welkom:
  Lex Pauka heet iedereen welkom. Ruim 50 bewoners zijn na twee jaar weer aanwezig bij de openbare wijkvergadering. Het was voor de wijkraadsleden vreemd om zo’n lange periode geen direct contact te hebben met de bewoners. Lex heeft goed nieuws. De wijkraad heeft versterking gekregen van nieuwe leden. Edward Borggreve (nieuwe penningmeester) en Elles de Wit (aandachtsgebieden o.a. cultuur en social media) en Gerard Wieffer, die o.a. het nieuws op de website (www.hlvk.nl) verzorgt. Lex benadrukt dat het bijzonder is dat Gerard Kirchjunger aanwezig is. Hij is officieel met pensioen maar weer in dienst genomen bij Alifa. Hij heeft de koeken meegenomen voor bij de koffie.

 2. Stadsbeek:
  Alice Kuil is de projectleider en werkt bij de gemeente Enschede. Ze heeft twee collega’s meegenomen. Koen Wagelaar die waterontwerper is en Roelof Jan Pierik die verkeersdeskundige is. Alice laat een oude foto uit de krant zien van enkele jaren geleden. De auto’s rijden door het water bij het Jannink aan de Haaksbergerstraat. Enschede is gevoelig voor wateroverlast. Dit komt deels door het grote hoogteverschil (bijna 40 meter!) door de stuwwal. Veranderde klimaat speelt ook een rol. De afgelopen decennia hebben we veel beken gedempt voor bebouwing in de stad. Dit heeft allemaal gezorgd dat we bij stevige buien wateroverlast krijgen. De gemeente werkt aan oplossingen, zoals waterbergingen en nieuwe beken in de stad. De wijk Horstlanden Veldkamp krijgt ook een beek: De Zuiderspoorbeek. Deze beek gaat lopen vanaf de Blekerstraat richting het Volkspark. Een ander doel is het verbeteren van de fietsverbinding naar het havengebied. Alice laat tekeningen (artist impression) zien van hoe het kan worden. Het eerste gedeelte is bijna klaar. Alice vertelt dat bewoners hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan een klein voetpaadje richting de Aldi. Dat gaat er komen! Het heeft dus zin om aan te geven wat bewoners graag willen en gaan gebruiken. Roelof Jan neemt het verhaal over, omdat het nu meer gaat over het verkeer. Bij het tweede gedeelte is te weinig ruimte om een weg aan te leggen voor twee richtingen. De oplossing is om dit stukje éénrichtingsverkeer te maken. Roelof Jan belooft dat alle omwonenden een brief krijgen en wil graag in overleg om een goede keuze te maken. Ook de aanwezigen van de wijkraadsvergadering mogen zich opgeven bij Roelof Jan.

  De oversteek van de Blekerstraat wordt ook aangepakt. Roelof Jan heeft al twee varianten uitgewerkt. Direct omwonenden krijgen een brief met een uitnodiging om mee te denken. Ook hier stelt Roelof Jan zich coulant op. Wie mee wil denken is welkom!

  Bij het derde traject komt de beek in het park van de Groene Bogen. Hier krijgt de beek meer ruimte en zal mooi worden ingepast. Er komt ook nog een onderzoek naar de bestaande bomen. Deze doen het slecht en het is belangrijk om de oorzaak te achterhalen. Als Marina Eenschoten een ontwerp klaar heeft krijgen ook hier de omwonenden een brief met een uitnodiging om mee te denken.

  Alice neemt gaat verder over het laatste stuk van de Groene Boog en laat een voorlopig ontwerp zien. Ook hier zal met de omwonenden worden gesproken. Hoe dichter de beek komt bij het Volkspark hoe krapper de ruimte wordt. Er moet dus goed gekeken worden wat mogelijk is.

  Conclusie: Alle direct omwonenden krijgen een brief van de gemeente. Mocht je belangstelling hebben om mee te denken, dan kan dit vaak ook! Een open houding van Alice, Koen en Roelof Jan.

  Alice sluit af met een oproep aan de wijkbewoners om te helpen bij het verminderen van waterproblemen en hittestress door te zorgen voor minder steen en meer groen in de tuin. Maak gebruik van de subsidies van de gemeente. Meer informatie is te vinden bij de website groenblauwenschede.nl

  Zijn er nog vragen en opmerkingen?
  Dédé geeft aan dat de bestaande waterberging bij Fysiofit overstroomt als het hard regent. Koen is blij met het signaal. De beek heeft nu nog geen afvoer.

  Een bewoonster vraagt zich af hoe veilig een beek is voor jonge kinderen? Alice zegt dat deze vraag zeer vaak wordt gesteld. Bij het ontwerp wordt gekeken naar veiligheid. De beek is vaak maar tien centimeter diep, maar bij een heftige regenval kan de diepte 110 cm worden.

  Een bewoonster informeert naar het omstreden plan om een fietspad aan te leggen door het Volkspark. Er volgt een levendige discussie in de zaal. Het heeft inderdaad in de fietsvisie gestaan. Alice geeft een duidelijk antwoord: “Het fietspad gaat niet door het Volkspark”.

 3. Verkeer:
  Lex geeft aan dat verkeer een belangrijk item is voor onze wijk. Er is een film gemaakt om enkele situaties in beeld te brengen. De film is gemaakt door de verkeerscommissie en Patrick Drijver. Het filmpje wordt getoond aan de aanwezigen. De film levert enige hilariteit en veel herkenning op. De aanwezige wijkbewoners kunnen nog wel een aantal voorbeelden geven van rare of gevaarlijke situaties in de wijk. Roelof Jan Pierik gaat bekijken of er oplossingen zijn. De film over het verkeer komt op de website van de wijkraad. Gevaarlijke verkeerssituaties kunnen worden gemeld bij de secretaris van de wijk, namelijk Dédé. secretaris@horstlandenveldkamp.nl

  PAUZE Onder het genot van een kopje koffie en thee wordt er door de aanwezigen genetwerkt en worden er nieuwe contacten gelegd. Dit is bij een gewone Teamsvergadering niet mogelijk. Fijn dat het weer kan.

 4. Solidare:
  Na de pauze praat Gerard Wieffer met Simon Anter, directeur van Solidare, de projectontwikkelaar  de plannen rondom Macandra in het gebied tussen Tromplaan en Emmastraat. Simon, vertel, wat zijn je plannen? Waarom duurt het zo lang? Wat heb je gedaan? Wat is jullie visie?

  Simon Anter presenteert Solidare als een familiebedrijf dat iets van waarde op wil bouwen en doorgeven aan de volgende generatie. Simon is geboren in Enschede. “Ik heb daar een band mee” Hij heeft eerst (voormalig hotel) Memphis later van de IAA en de zusterflat Macandra gekocht. Daarna de kringloop aan de Emmastraat en enkele percelen. Hij heeft nog geen masterplan na vier jaar. Volgens Simon duurt het zolang, omdat de gemeente niet zo efficiënt is tijdens Corona. Hij voorziet dat de nieuwe generatie meer individueel is ingesteld en kiest voor andere woonvormen. Er is behoefte aan kleine wooneenheden, studio’s, appartementen en kleine grondgebonden woningen.In plaats van eengezinswoningen met een tuin. Op concrete vragen van de aanwezigen over de grootte van zo’n woning, geeft hij geen antwoord. Simon Anter heeft dus geen concrete plannen om te tonen en dat ligt volgens hem aan de gemeente. De gemeente wil niet meewerken aan zijn plannen. Simon heeft geen behoefte aan woningen van 150 m2. Een mini-wijk voor alle leeftijden.

  Op de vraag van Gerard wat er nu concreet gaat veranderen, is het antwoord van Simon dat voor Macandra een bouwvergunning is verleend. De balkons worden bij de kamer betrokken. De buitenkant wordt aangepakt. Simon geeft gelijk een waarschuwing dat het wel even kan duren. Er is een tekort aan bouwmaterialen.

  De aanwezigen willen wel meedenken. Ze hebben ideeën en vragen genoeg. Simon staat er open voor, zolang het niet alleen weerstand is.

  Lex geeft aan dat de universiteit 900 buitenlandse studenten een brief heeft gestuurd met het advies om maar niet te komen, vanwege gebrek aan huisvesting. Dat vindt hij jammer. Ook zijn er nu 50.000 vluchtelingen. Daar zou hij toch een rol in kunnen spelen.

  Door het publiek wordt de vraag gesteld of het vervallen pand aan de Tromplaan 51 niet opgeknapt kan worden. Simon geeft aan dat eerst het Memphis ontwikkeld moet worden en dat hij uiteindelijk van dat pand een kantoor wil maken. Het geheel moet een mini-wijk worden voor studenten, docenten en senioren.
  Een andere vraag van omwonende Susanne zum Groten is over het bosje van de gemeente en het tijdelijk ingericht voetbalveldje. De gemeente is na een klacht uiteindelijk gestopt met het kappen. Deze twee terreinen zijn weliswaar van de gemeente, maar hebben een belangrijke functie voor de buurt. Het is een klimaatbosje en ook een intensief gebruikte speelplek. Ambtenaar Bert Rademakers geeft aan dat beide plekken al de bestemming “wonen” hebben. Simon grijpt zijn kans om ook te reageren…ook hij vindt deze plekken belangrijk. Een omwonende wil graag dat de wijkraad zich inzet voor behoud van speelplekken en klimaatbosjes.

  Lex geeft een soort van vage belofte af. Hij geeft als voorbeeld de rol van de wijkraad bij de moestuin van het Robson. Dat geeft weer moed voor de aanwezigen. Simon Anter geeft aan dat hij altijd bereid is te luisteren naar goede ideeën.

 5. Minibiebjes:
  Lex vertelt dat er al enkele minibiebjes in de wijk zijn. Kastjes waar bewoners boeken uit kunnen halen om te lezen. Het idee is om deze kasten uniform uit te laten voeren en door de wijk verspreid neer te zetten. Dit kost echter meer dan € 1000,–, dus is er toestemming nodig van de aanwezigen van de openbare wijkraadsvergadering. De aanwezigen hebben duidelijk moeite met de vaagheid van het voorstel. Wat is dan het maximale bedrag dat ervoor wordt uitgetrokken. Na enige tijd bleek het bedrag € 1250,– te zijn en tegen zo’n bedrag hadden de aanwezigen geen bezwaar. Wie een minibieb bij zijn huis wil kan zich melden bij Elles@hlvk.nl

 6. Volkspark enquête:          Gerard Wieffer en Britt Bloemendaal
  Tot 1 april is het mogelijk om een enquête in te vullen over het Volkspark. Er zijn 600 flyers uitgedeeld. Op deze flyer staat een QR-code. Door met je smartphone de QR-code te scannen, kom je bij de enquête. De link komt ook nog op de website van de wijkraad.

 7. Mededelingen:
  Raamwerk. In Coronatijd is in de wijk een wandeling geweest van ramen waar kunst/nijverheid werd getoond. Dat was heel leuk. Lex vraagt of er bereidheid is om voor € 3500,– dit nog een keer te organiseren? De aanwezigen zijn akkoord.

  Groen in de wijk. Er speelt van alles met betrekking tot groen. Bij de fabriek van Hintzbergen wordt een hoop groen gekapt. Anneke Coops wil het niet hebben over de projectontwikkelaar maar over een groenkalender voor de wijk met elk seizoen de ’groene’ activiteiten in de wijk, zoals het Bloemenlint i.s.m. de Groene Loper, een plantjesruilmarkt in mei, Groene Burendag in september en gezamenlijk bollen planten in oktober. Het was Anneke opgevallen dat er weinig bloemen zijn bij bijvoorbeeld de Groene Bogen. Susanne weet te vertellen, dat zij al eerder met bewoners bollen heeft geplant en dat die helaas gemaaid zijn door de gemeente. Ambtenaar Bert Rademakers heeft het gehoord. Een bekend probleem! Zou er een oplossing komen, vraag ik mij dan af. Hoe kunnen we de wijk groener maken? Wie ideeën heeft en wil meehelpen mag zich melden bij Anneke. Anneke@horstlandenverldkamp.nl

  De moestuinen in het hart van het Robsonterrein zijn een groot succes. Het moestuinseizoen is begonnen. Dédé Grützmacher geeft aan dat nog twee kaveltjes over zijn voor volwassenen. Annette Krijnen vertelt over haar kindermoestuinproject. Ze heeft twee groepen van tien kinderen onder haar hoede. Annette is er twee middagen druk mee. Van pallets is een moestuinbak gemaakt. De kinderen leren niet alleen tuinieren, maar ook leren ze van Annette om te proeven. Zo hebben ze al rauwe biet geproefd. Er wordt gevraagd of het niet mogelijk is om de laatste twee kavels ook te geven aan de kinderen als het zo’n groot succes is. Dédé zegt dat kinderen begeleiding nodig hebben en dat voor Annette dit toch echt het maximale is om te begeleiden.

 8. Wijkbudget:  Biljart als invulling voor volwassenen en tegen eenzaamheid. Mogelijkheden?
  Draagvlak?

  Er is een verzoek binnengekomen bij de wijkraad om een tweedehands biljart aan te schaffen. De aanwezigen zijn bijna direct enthousiast. Een goed idee. Waarom niet gelijk een snooker-tafel en een dartbord zodat de jongeren kunnen mixen met de ouderen? Een plek is ook gevonden: Macandra. De wijkraad komt terug op dit idee.

 9. Rondvraag
  Kan er niet wat gedaan worden aan de rokers afkomstig van Saxion? Het Saxionterrein is rookvrij en nu geven deze rokers overlast in de buurt. Erg vervelend. Zeker als 1 peukje maar liefst 6 liter grondwater kan verpesten. Die peuken moeten worden weggehaald.

  Buurtbewoner Elles de Wit ergert zich aan de fietsen nabij Saxion. Die staan zodanig slecht geparkeerd, dat het moeilijk is om met de rollator of kinderwagen te wandelen op het trottoir. Simon Anter merkt op dat in Duitsland de regels beter worden gehandhaafd. Kan de wijkraad niet iets doen?

  Geert Klement en Marjan Broekstra hebben nog een vraag over het onderzoek naar invoering betaald parkeren. Alle bewoners in onze wijk, die nog geen betaald parkeren hebben, krijgen een brief. Hoe denken de bewoners over het invoeren van betaald parkeren in hun straat. Geert hoopt dat de brief duidelijk is. Hij weet dat als je een garage of parkeerplek hebt, dan krijg je geen parkeervergunning van de gemeente. Dat moet toch wel duidelijk in de brief worden vermeld.

  Sluiting rond tien uur met een drankje en gezellig samenzijn.


 • Delen met je vrienden: