Skip to main content

Verslag openbare wijkraadvergadering – 28 februari 2019


Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Plaats: Synagoge, Prinsestraat 14-16
Aanwezig: ruim 50 omwonenden.

 1. Opening en vaststelling agenda:
  Dédé zal vanavond de voorzitter zijn. Lex heeft zijn heup gebroken en is nu zes weken thuis. Anne heeft een beterschapskaart meegenomen. In de pauze kunnen de mensen die Lex kennen hun naam op de kaart zetten.
 2. Verslag openbare wijkvergadering van 18 oktober 2018:
  Dédé vraagt of er naar aanleiding van het verslag in de wijkkrant nog opmerkingen of vragen zijn. Een bewoner zag op de website van de gemeente dat de busbaan wordt versmald en vraagt zich af of dit klopt. Verkeerskundige Christian ter Braack bevestigt dat de busbaan smaller wordt. Er zal meer groen komen en ruimte voor een “veiliger” oversteek.
 3. Konnect-U over de invulling van het oude ziekenhuis:
  Marijke Verhees heeft een mooie powerpoint-presentatie bij zich om de hele ontwikkeling van het oude ziekenhuis naar een mooie bruisende plek in onze wijk uit te leggen. Het gaat om maar liefst 55.000 m2 die een nieuwe invulling moet krijgen en dat is niet eenvoudig (powerpoint via de website van de wijkraad?). Het concept richt zich op leren, wonen en werken in het centrum. Bedrijven willen leren van jongeren en andersom. Er is veel gebeurd in het pand. Bijna alle binnenmuren zijn weg in het gedeelte dat nog ontwikkeld gaat worden. In het bedrijfsconcept zit veel flexibiliteit. Het hangt namelijk van de huurder af, hoe groot de ruimte wordt en hoe de ruimte wordt afgewerkt. De filosofie van wonen en werken wordt uitgelegd via een praatplaatje. Herman geeft uitleg over de plattegrond. Er zijn onder meer 105 parkeerplekken in de kelder voor auto’s en een grote fietsenstalling aan de voorkant van het gebouw. Op de vraag van een omwonende of aan de voorkant ook auto’s komen kan ontkennend worden geantwoord. Dat was een hele geruststelling voor haar! Bij een ambitieus plan hoort ook een bijpassend bestemmingsplan. Bettine Olthoff van de gemeente vertelt dat het plan ter visie ligt van 28 maart tot en met 8 mei 2019. Een ieder mag reageren. De gemeente wil het graag voor de zomer kunnen vaststellen. Een enkeling vindt dat het bestemmingsplan een beetje als mosterd na de maaltijd komt. De raad heeft al een visie vastgesteld wat de uitgangspunten zijn en er zijn ook al een hoop vergunningen verleend. Wat is dan de invloed? Andere omwonenden benadrukken dat de invloed van de klankbordgroep toch echt waarneembaar is in de plannen. Zoals het plan er nu ligt is er goed geluisterd naar de klankborddeelnemers. Bij de bewoners zijn er wel zorgen over de parkeerdruk en de verkeerssituatie bij de Prinseschool. Verkeersdeskundige Christian ter Braack zegt dat parkeerdruk en verkeerssituatie nadrukkelijk besproken zijn in het hele proces. Afgesproken is dat de nieuwe bewoners van het oude ziekenhuis géén parkeerontheffing krijgen. Er worden tevens parkeerplekken gerealiseerd op de plek waar nu de aula is. Er zijn nog tal van losse vragen. Wat gebeurt er met de loopbrug? Die gaat weg is het antwoord. Waarom is het wonen alleen voor studenten? Waarom is er gekozen voor het concept “Wonen & Werken” en mogen buurtbewoners er niet gewoon gaan wonen? Mooie vragen waar niet gelijk een antwoord op te geven is. Dédé sluit de discussie met de opmerking dat de vragen aan de klankbordgroep of de wijkraad kunnen worden gesteld. Binnenkort ligt het bestemmingsplan ter visie en dan kan  iedereen reageren.
 4. Balkonfestival:
  Dédé vertelde dat het voorproefje van het festival op 1 juli 2018 een groot succes was. Audrey Hoemakers en Diet Gerritsen vertellen vol enthousiasme de plannen voor het Balkonfestival welke gehouden wordt op 22 en 23 juni 2019. Wat is eigenlijk het Balkonfestival? Muziek op balkons. Als je naar boven kijkt, dan zie je een totaal andere stad. Diet en Audrey zijn al ver in de voorbereiding en vertellen zeer gedetailleerd wat er allemaal gaat gebeuren. Het zou een beetje een spoiler zijn om alles op te nemen in het verslag, dus hier volgen wat steekwoorden; begin in de Synagoge, gevecht tussen de Harmonie en Schutterij, veel interactie voor kinderen en volwassenen, Romeo en Julia. Het zal een waar spektakel worden. De aanwezigen zijn enthousiast. Audrey en Diet hebben al veel leuke reacties en bewoners uit de wijk die meehelpen. Wat nu nog rest is een bijdrage van 2500 euro. Er wordt ook geld gevraagd aan de provincie Overijssel en het wijkbudget van het centrum. De aanwezigen vinden het een goed idee en spontaan krijgen Audrey en Diet applaus!
 5. Wonen op het Robsonterrein:
  De plannen worden toegelicht door Marlijn. Ook bij dit terrein is er een bijzonder traject doorlopen. De wijkraad, omwonenden van o.a. de Blekerstraat en de Veldkampstraat, studenten van Saxion en de gemeente hebben allemaal meegedacht over de invulling van het Robsonterrein. Er is een workshop geweest waar twee groepen beide een invulling hebben gemaakt van het terrein. Deze twee plannen zijn samengevoegd door architectenbureau Beltman. Wat heeft het uiteindelijk opgeleverd? Het Robsongebouw blijft bestaan, 14 koopwoningen die door een marktpartij worden ontwikkeld, 21 kleine ééngezinshuizen voor sociale huur en 20 studio’s in één volume en natuurlijk de moestuin. Er volgt een uitgebreide toelichting op de studio’s. Domijn heeft een prijsvraag uitgeschreven voor deze studio’s. Er worden twee losse gebouwen neergezet met een binnentuin. De woningen zijn wel piepklein. Het is vooral een plek voor mensen die weinig spullen hebben. De studio heeft een oppervlakte van 26 m2. Mocht er geen behoefte zijn aan zo’n kleine oppervlakte, dan is het mogelijk om van twee studio’s één studio te maken. Door het gebruik van panelen is het mogelijk om de ruimte naar behoefte aan te passen. Er wordt de vraag gesteld of al bekend is wat voor soort mensen daar gaan wonen. In principe kan een ieder daar gaan wonen, die weinig behoefte aan spullen heeft. Ook wordt gevraagd naar de nieuwe huurprijs. Een studio zal rond de 500 euro zijn en dat vinden de aanwezigen behoorlijk aan de prijs. Er worden vragen gesteld over de parkeerplekken van auto’s. Zijn er wel voldoende plekken opgenomen? De vraag kan niet goed beantwoord worden, want de verkeerskundige is in de pauze naar huis gegaan. Ook is er bezorgdheid over de netheid van het groen. Wie gaat het groen rondom de studio’s onderhouden? Domijn is nog in overleg met de gemeente over het onderhoud van het groen. Harrie heeft ook nog een vraag over de kliko’s. Twintig studio’s betekent dat er 60 kliko’s gestald moeten worden. Is bij het ontwerp van de studio’s daar over nagedacht? Alleen een fietsenstalling is opgenomen en Domijn gaat in overleg met de gemeente over een ondergrondse afvalcontainer voor de studio’s. Anne maakt zich zorgen over de koopwoningen gelegen aan de Blekerstraat. Zij denkt dat door de bebouwing de straat behoorlijk donker wordt. Als antwoord wordt gegeven dat er nog een bezonningsonderzoek plaats zal vinden.
 6. Sporten en trimmen in de wijk:
  Gerard Kirchjunger geeft aan dat er trimtoestellen worden geplaatst nabij de voormalige kantine van PW. Er lopen nog subsidieverzoeken bij de provincie en het Rabofonds. De planning is dat op 25 mei 2019 de opening plaats vindt. Met de nabijgelegen sportschool is afgesproken dat het eerste jaar twee keer per week gratis instructie plaatsvindt. Ook komt er een buurtapp om het gezamenlijke sporten af te spreken. Er komen vragen over de verlichting van het park. Gerard weet te vertellen dat dit een groot probleem is. De kabels die onder de grond liggen, moeten worden vervangen en dit kost een vermogen. De bewoners denken actief mee over een oplossing. Is de combinatie van WIFI en verlichting geen goed idee? Of kleine zonnepanelen aan de verlichtingspalen? De naam van Daan  Roosgaarden wordt ook genoemd als waardevol persoon die wellicht kan bijdragen aan een oplossing.
 7. Toegangswegen, veilig fietsen, stadsbeek:
  Harrie heeft naar aanleiding van vragen van Geert Klement een rondje verkeer gedaan. De gemeente is met de ontsluitingswegen de komende jaren bezig. De tekeningen zijn op de website van de gemeente te zien en op dit moment worden ze kritisch bekeken. Wat is de bedoeling? Eigenlijk is het heel simpel: autoverkeer afremmen, meer groen, rotondes eruit en verkeerslichten komen daarvoor terug. Het aanwezige publiek vraagt zich af of het verdwijnen van de rotondes wel zo’n goed idee is. Volgens de verkeerskundige zou het oponthoud voor fietsers wel meevallen als de verkeerslichten goed afgesteld worden. Rondom het Saxion gaat ook het één en ander veranderen. De weg zou wederom 50 km per uur worden en er wordt vanuit gegaan dat door de drukte de snelheid omlaag zal gaan. De aanwezigen kunnen deze redenering niet helemaal volgen. Harrie doet een oproep. Het is niet duidelijk of alles goed bedacht is. Er is natuurlijk expertise nodig van de wijkbewoners. Oproep om ideeën of opmerkingen naar de wijkraad te mailen. Volgens Harrie heeft Christian ter Braack nog budget om enkele verkeersproblemen in de wijk op te lossen. Misschien wel het sluipverkeer. Harrie Slump, Geert Klement en Henk Hoitink gaan een klein slim groepje vormen. Wie wil kan aansluiten.
 8. Rondvraag:
  Dédé was zeer onder de indruk van de film over het bombardement. Ruim drie honderd mensen hebben de film gezien in de Bethelkerk. Anne vraagt zich af of er al iets meer bekend is over de Macandraflat. Officieel weet de wijkraad niets, echter volgens de geruchten zou de flat blijven staan na renovatie en herinrichting. De hal van Hintzbergen (nabij fietspad Aldi) staat op instorten. Er zouden plannen zijn voor woningbouw. Dédé geeft aan dat dit een particulier initiatief is en dat de wijkraad officieel van niets weet.

 • Delen met je vrienden: