Skip to main content

Volkspark anno 2050

Terwijl menigeen met een schuin oog keek naar de uitslagen van de verkiezingen legde de Volksparkcommissie de jongste plannen voor vernieuwing van het park voor aan belanghebbenden en geïnteresseerden. Online uiteraard. Op basis van een vorig jaar gehouden bijeenkomst waar iedereen haar/zijn wensen en ideeën voor vernieuwing kon aanleveren. Nu ligt er een voorlopige visie. Marina Eemschoten van de gemeente zette uiteen wat de ambities zijn voor de komende jaren. Een vijftal aspecten zijn onder de loep genomen: de mobiliteit in en door het park, het gebruik en de beleving van het park, de maatschappelijke waarde, klimaat en biodiversiteit en de ruimtelijke kwaliteit. Op alle onderdelen zijn min of meer concrete ideeën of voorstellen gedaan ter verbetering van de huidige situatie. Veel moet nog worden uitgewerkt. Bijvoorbeeld de vraag of het park gedeeltelijk moet worden opengesteld voor fietsers. Hoe kan de aantrekkelijkheid van het park vergroot worden? Hoe vergroten we de biodiversiteit? Hoe kunnen burgers meer betrokken worden bij het park?

Er was veel waardering bij de deelnemers voor de gepresenteerde ideeën. Maar ook kritische vragen over het tijdpad en het zicht op financiering om de plannen te verwezenlijken. Voorzitter Borghouts maakte duidelijk dat het tijd vraagt. Ook het opknappen van het van Heekpark heeft alles bij elkaar 10 jaar gekost.

Binnenkort wordt de visie op de toekomst van het Volkspark openbaar gemaakt. Dan zullen de commissie, de gemeente en de betrokken burgers hard aan het werk moeten om de plannen te concretiseren. Bovendien moeten de middelen gevonden worden om de broodnodige vernieuwing te bekostigen. Wij wensen iedereen die erbij betrokken is veel elan, creativiteit, daadkracht en steun. Want het oudste Volkspark van Nederland verdient een facelift.


  • Delen met je vrienden: